درباره ما

بیانیه ماموریت و چشم انداز

ماموريت
MISSION
حضور در سبد سلامت خانوار با ارايه محصولات سلولزی بهداشتی
درقالب آميزه اي متمايز از كيفيت و قيمت، از طريق به كارگيری
فناوری های نوين و توسعه مستمر توانمندی های سرمايه انسانی

چشم انداز
VISION
رهبری بازار صنعت سلولزی بهداشتی
در منطقه تا سال 1404

برخی از فعالیت ها


پکیج های MRT

مجموعه طنز قهوه تلخ

پکیج های پرند

پکیج های KING